1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke offerte en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering of installatie van goederen die u aangaat met Allround-Solutions BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Paalsteenstraat 20 – RPR Antwerpen (Afdeling Hasselt) – BE 0793.853.146 (hierna: Allround-Solutions, ons, onze of wij).
1.2. Bij vragen of opmerkingen of voor klachten kan u ons bereiken op +32(0)485/104 838 of [email protected].
2. Offertes en overeenkomsten
2.1. Elke offerte van Allround-Solutions voor de levering en, desgevallend, installatie van goederen wordt gebaseerd op van u ontvangen informatie. U verklaart dat de door u verstrekte informatie correct en volledig is. Indien tijdens de levering of installatie blijkt dat de informatie die u heeft verstrekt onjuist of inaccuraat is en dit een impact heeft op de levering of installatie, dan heeft Allround-Solutions het recht om de levering of installatie niet uit te voeren of haar offerte te herzien ter compensatie van bijkomende kosten.
2.2. Eventuele extra kosten of werken, die ongekend en onvoorzien(baar) waren bij het opstellen van een offerte maar tijdens de installatie nodig blijken (zoals voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator die niet gekend waren op het ogenblik van het opmaken van de offerte), zijn niet inbegrepen in onze offerte en zullen apart worden gefactureerd.
Hetzelfde geldt voor alle door u tijdens de installatie gewenste wijzigingen en toevoegingen. Meerwerken worden steeds uitgevoerd aan uurtarief en de extra gebruikte goederen worden gefactureerd aan de dan geldende prijs.
2.3. Alle vermeldingen in onze offertes betreffende belastingen, overheidssubsidies e.a. zijn louter indicatief. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag (kunnen) liggen aan uw beslissing om een overeenkomst af te sluiten, ongeacht of deze door ons bekend zijn, zijn voor uw risico.
2.4. Tenzij anders vermeld in de offerte, is een offerte 14 dagen geldig.
2.5. Een overeenkomst komt tot stand van zodra Allround-Solutions de door u ondertekende offerte heeft ontvangen. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor volledige betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ingevolge objectieve omstandigheden (o.m. BTW, taksen op goederen, loon, grondstoffen..), ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Allround-Solutions gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2.6. Bij annulering van de overeenkomst door de klant heeft Allround-Solutions het recht op een schadevergoeding gelijk aan 10 % van de initiële bestelling. Onderdelen van dezelfde offerte mogen door de klant zelf voor geen enkele reden apart geannuleerd worden.
3. Levering en installatie
3.1. Het tijdstip van de levering en installatie wordt in samenspraak met u ingepland na betaling van de voorschotfactuur. Allround-Solutions streeft ernaar de goederen te leveren en/of installeren binnen de 3 weken na de betaling van het voorschot volgens artikel 5.1.
3.2. De vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en gelden slechts ten titel van inlichting en bij benadering. Zelfs indien uitdrukkelijk overeengekomen, kunnen de vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen worden verlengd indien Allround-Solutions de werken niet kan aanvangen, verder zetten of in gebruik nemen indien de uitvoering wordt vertraagd om redenen die haar vreemd zijn zoals, maar niet beperkt tot, software issues of de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de werken veroorzaakt.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.3. Allround-Solutions voert de installatie van de goederen uit onder de hierna vermelde voorwaarden:
a) u zorgt dat de plaats van de installatie gemakkelijk toegankelijk is en geschikt is voor opslag van goederen en voor.
b) er zijn geen praktische of technische obstakels die de installatie onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken.
De niet-naleving door u van één van deze voorwaarden kan tot gevolg hebben dat de installatie niet (tijdig) kan worden uitgevoerd en/of dat u bijkomende vergoedingen worden aangerekend. U erkent en aanvaardt dat Allround-Solutions in dat geval niet aansprakelijk is voor de eventuele gevolgen daarvan.
3.4. Tijdens de installatie kunnen de (specificaties van) goederen ten opzichte van hetgeen in de offerte of de overeenkomst nog wijzigen omwille van technische redenen, voor zover dit het gebruik of de essentiële kenmerken van goederen niet wijzigt. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4. Garantie
4.1. Als consument, geniet u van de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering, dan wel de installatie van de goederen overeenkomstig art. 1649bis e.v. BW.
4.2. Deze garantie dekt enkel gebreken aan overeenstemming die reeds bestaan bij de levering, dan wel de installatie van de goederen.
4.3. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan per aangetekend schrijven aan Allround-Solutions te worden gemeld; bij gebreke daaraan vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
4.4. De garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van o.a. ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, gebruik van de goederen in strijd met doel waarvoor deze ontworpen werden, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Deze garantie geldt eveneens niet bij herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, etc.).
5. Facturatie en betaling
5.1. Nadat Allround-Solutions een door u ondertekende offerte heeft ontvangen, moet u een voorschot betalen ten belope 30% van de in de offerte vermelde prijs.
5.2. Na de installatie van de goederen ontvangt u de eindfactuur met het te betalen saldo.
5.3. Elke betwisting van een factuur dient per aangetekende brief naar het op de factuur vermelde adres te worden gestuurd. Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn indien ze niet binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst geprotesteerd wordt. Indien de betwisting over een factuur terecht is of verder moet worden onderzocht en indien de betreffende factuur nog niet werd betaald, mag u de betaling van het betwiste deel van de factuur opschorten tot de klacht is afgehandeld.
5.4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, bent u van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van een nalatigheidsinterest van 7% per jaar indien u een onderneming bent dan wel aan de wettelijke interestvoet indien u een consument bent, en dit vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling. Daarnaast ben u een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% berekend op de hoofdsom van de factuur (inclusief BTW), met een minimumbedrag van 50 EUR en maximumbedrag van 1.250 EUR, onverminderd het recht van Allround-Solutions om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
Verder heeft Allround-Solutions het recht om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden en de goederen terug te vorderen indien u niet overgaat tot betaling van achterstallige bedragen binnen de 10 dagen nadat u daar formeel toe in gebreke werd gesteld via aangetekend schrijven.
6. Overdracht van risico en eigendom
6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van Allround-Solutions op u over op het moment van levering en/of installatie van de goederen.
6.2. Het eigendomsrecht van de goederen gaat van Allround-Solutions op u over nadat u de volledige prijs (hoofdsom, interesten en kosten) heeft betaald.
7. Aansprakelijkheid Allround-Solutions
7.1. De aansprakelijkheid van Allround-Solutions voor schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid (doch met uitzondering van de aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van de klant) en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove fout, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot de prijs die u aan Allround-Solutions betaalde.
7.2. Behoudens in geval van opzet of grove fout is Allround-Solutions niet aansprakelijk:
a) voor indirecte schade en gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen, reputatieschade of schade veroorzaakt door de goederen of de installatie ervan aan goederen van derden;
b) voor schade die bij de installatie is ontstaan ten gevolge van door u aangewezen, ter beschikking gestelde of voorgeschreven (i) hulppersonen, (ii) gebruikte zaken, (iii) materialen of (iv) instructies;
8. Bescherming persoonlijke levenssfeer
8.1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in ons privacybeleid zoals vermeld op onze website www.ev-powersolutions.be onder de rubriek “Data Protection Notice” van het Privacybeleid.
8.2. Voor meer informatie omtrent onze dataretentietermijn, profilering, geautomatiseerde besluitvorming, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan onze gelieerde vennootschappen en derden en uw recht om zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen en uw rechten van inzage, mededeling, verbetering, wissing (vergetelheid) en gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht beperking van de verwerking te verkrijgen verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.
9. Overdracht
Allround-Solutions kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder uw toestemming mits hierdoor de garanties voor u niet geringer worden.
10. Herroepingsrecht voor consumenten bij verkoop op afstand
10.1. Indien u consument bent en de overeenkomst met Allround-Solutions heeft afgesloten via de website of buiten onze verkoopruimten, dan heeft u het recht om af te zien van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief en dit binnen een herroepingstermijn die verstrijkt 14 kalenderdagen na ondertekening van het contract.
10.2. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail) Allround-Solutions op de hoogte stellen van deze beslissing. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
10.3. Als u de overeenkomst herroept en de goederen reeds werden geïnstalleerd, zal Allround-Solutions contact met u opnemen om de goederen (inclusief alle stukken en accessoires die in de oorspronkelijke verpakking werden geleverd) te komen demonteren en ophalen. De daarmee verbonden directe kosten komen voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op 15% van de totale waarde van de overeenkomst (excl. BTW). Als u uw herroepingsrecht uitoefent nadat u heeft verzocht om de goederen reeds te installeren tijdens de herroepingstermijn, dan moet u ons een bedrag betalen dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat u ons heeft geïnformeerd dat u uw herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Wij informeren u in dit verband dat, tenzij anders aangeduid in onze bijzondere voorwaarden of onze offerte, de kost van de installatie van de door ons geleverde goederen 70% vertegenwoordigt van de totale prijs van de installatie en de aankoop van de goederen. U bent dat percentage verschuldigd indien u uw herroepingsrecht uitoefent na de installatie van de goederen.
10.4. U bent eveneens aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Deze waardevermindering wordt afgetrokken van de terugbetaling.
10.5. Allround-Solutions zal de goederen terugbetalen binnen de 14 dagen na de in artikel 10.2 voorziene melding.
11. Geschillen
Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Hasselt.